ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμοί και κάποια πανεπιστήμια που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Οι βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην απονομή των υποτροφιών, σε γενικές γραμμές, είναι οι εξής:
· ο βαθμός του πτυχίου
· οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία
· η καλή γνώση ξένης γλώσσας
· η οικονομική κατάσταση
· η καταγωγή
Επίσης για την χορήγηση υποτροφιών στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση δικαιολογητικών, ενώ σε κάποιες και η συμμετοχή σε διαγωνισμό. Εκτός από τις υποτροφίες δυο άλλοι τρόποι χρηματοδότησης σπουδών είναι:

Η χρηματοδότηση που δίδεται απευθείας από τα πανεπιστήμια

Ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής, παράλληλα με την αίτηση, πρέπει να προμηθευτεί και τα σχετικά έντυπα για πιθανή οικονομική ενίσχυση από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο ή τμήμα στο οποίο έχει σκοπό να υποβάλλει τα δικαιολογητικά του για μεταπτυχιακές σπουδές. Σε κάθε περίπτωση η οικονομική ενίσχυση για κάποιον υποψήφιο εξετάζεται χωριστά από την αίτησή του για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Υπάρχουν διάφορες μορφές οικονομικής ενίσχυσης που δίνονται από ένα πανεπιστήμιο, μερικές από τις οποίες είναι:
1. μέσω ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από συνεργασίες του πανεπιστημίου με ιδιωτικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο έρευνας. Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δίνεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστημών,
2. μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κριτήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις βασίζονται κυρίως στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών,
3. μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά στους φοιτητές συγκεκριμένου τμήματος του πανεπιστημίου.
Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε πανεπιστήμιο ή τμήμα πανεπιστημίου.

Η χρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων δανειοδότησης τραπεζών

Σε πολλές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση γίνεται είτε από τράπεζες που διαθέτουν εξειδικευμένα δανειοδοτικά προγράμματα σπουδών ή από τις υπόλοιπες τράπεζες, οι οποίες μπορούν να χορηγήσουν παρόμοια δάνεια όχι όμως μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων αλλά με τη μορφή καταναλωτικών δανείων που μπορούν να γίνουν και φοιτητικά.
Τα χορηγούμενα ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή των διδάκτρων, την αγορά βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και ως έξοδα διαβίωσης από τον μεταπτυχιακό φοιτητή, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου είναι 15 έτη συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος, που είναι ένα έτος μετά το τέλος των σπουδών ή ενάμισι έτος για άνδρες που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις..
Προϋποθέσεις χορήγησης δανείου είναι:
1. εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών ή η αποδοχή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
2. προσωπική εγγύηση από το γονέα του δικαιούχου ή άλλη ικανοποιητική διασφάλιση κατά την κρίση των πιστωτικών ιδρυμάτων,
3. η μη υπέρβαση του 45ου έτους ηλικίας,
4. να μην έχει χορηγηθεί άλλο δάνειο για τον ίδιο σκοπό.
Σχετικές πληροφορίες χορηγούνται απευθείας από την κάθε τράπεζα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Διεύθυνση: Σ.Δ.Ο.
Πλατεία Συντάγματος
Τηλ: 2103332186
«Υποτροφίες ΝΑΤΟ»

Πολλές ειδικότητες που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη

Ελληνική υπηκοότητα
Ηλικία μέχρι 30 ετών
Άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας

Κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ

ΥΠΕΠΘ
Διεύθυνση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων
Τηλ: 2103236567
Υποτροφίες κρατών - μελών:
του Συμβουλίου της Ευρώπης
της
UNESCO

Καθορίζονται στην προκήρυξη

Καθορίζονται στην προκήρυξη

Στο κράτος που προσφέρει κάθε φορά την υποτροφία

Υπουργείο Βιομηχανίας
Ενέργειας και Τεχνολογίας
Μεσογείων 14 - 18
Τηλ: 2106911122
«Πρόγραμμα υποτροφιών που χορηγεί η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα για την Έρευνα και την Τεχνολογία»

Υποτροφίες στην Έρευνα και Τεχνολογία:
φοιτητές
νέοι επιστήμονες
ερευνητές αναγνωρισμένης αξίας

Ορίζονται στην προκήρυξη

Κράτη - μέλη της κοινότητας

Υπουργείο Εργασίας
«Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού»
Εθνικής Αντιστάσεως 8 - Τράχωνες
Τηλ: 2109929888

Χορηγεί ολιγάριθμες υποτροφίες κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές

Εξωτερικό

Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)
Ξενίας 16 - Αθήνα
Τηλ: 2107715002 - 10

Οι ειδικότητες καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη

Ηλικία μέχρι 40 χρόνων
Απαραίτητη η έγκριση της σχολής προέλευσης του υποψηφίου

Κράτη - μέλη της Ε.Ο.Κ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Λυσικράτους 14 - Αθήνα
Τηλ: 2103254385 - 89

Οι ειδικότητες καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη

Επιτυχία σε εξετάσεις που διενεργεί το Ίδρυμα επί συγκεκριμένης ύλης

Εξωτερικό
Εσωτερικό

ΞΕΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ε.Ο.Κ.
Βασιλίσσης Σοφίας 2, Αθήνα
Τηλ: 2107251000

Πτυχιούχοι θετικών επιστημών - τομέας της Έρευνας και Τεχνολογίας

Να έχει γίνει προεγγραφή σε πανεπιστήμιο του Εξωτερικού

Κράτη - μέλη της ΕΟΚ

Βρετανικό Συμβούλιο
Πλατεία Κολωνακίου 17 Αθήνα
Τηλ:2103633211-15

Εθνικής Αμύνης 9 Θεσσαλονίκη

Πολλές ειδικότητες που καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη

Ποιότητα Υποψηφίου
Ηλικία 25-35 ετών
Προτιμώνται οι υποψήφιοι που δεν έχουν πραγματοποιήσει μετ/κές σπουδές

Αγγλία

Γαλλική Κυβέρνηση
Σίνα 31 - Αθήνα
Τηλ: 2103624301 - 5

Καθορίζονται κάθε χρόνο

Επιτυχία σε εξετάσεις στη γλώσσα

Γαλλία

Αμερικάνικη Κυβέρνηση
(Ίδρυμα
Fulbright)
Bασιλίσσης Σοφίας 10
Τηλ: 2107241811

Καθορίζονται κάθε χρόνο

Αμερική

ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ίδρυμα Μποδοσάκη
Λεωφ. Αμαλίας 20 - Αθήνα
Τηλ: 2103237973 - 2103237804

Καθορίζονται με την προκήρυξη των υποτροφιών

Ελληνική ιθαγένεια
Οικονομική αδυναμία αντιμετώπισης των εξόδων
Πολύ καλή γνώση της γλώσσας εργασίας
Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 8

Εξωτερικό

Κοινοφελές Ίδυμα
Αλέξανδρος Ωνάσης
Αισχίνου 7 - Αθήνα
Τηλ: 2103310900 - 1

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλους τους επιστημονικούς κλάδους των Ανθρωπιστικών και Θετικών Επιστημών

Ελληνική ιθαγένεια
Ηλικία μέχρι 30 ετών
Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7
Άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας
Εξασφαλισμένη προεγγραφή ή επιστολή αποδοχής από πανεπιστήμιο του εξωτερικού

Εξωτερικό

Κοινοφελές Ίδρυμα
Λίλιαν Βουδούρη
Μητροπόλεως 1, Αθήνα
Τηλ: 2103237671

Γίνονται δεκτές αιτήσεις μετεκπαίδευσης σε όλους τους κλάδους

Ελληνική υπηκοότητα
Ηλικία μέχρι 30 ετών
Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7
Άριστη γνώση της γλώσσας εργασίας

Εξωτερικό

Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Αραβατινού 6, Αθήνα
Τηλ: 2107252896 - 2107248670

Ανακοινώνονται με την προκήρυξη

Ότι αναφέρει η προκήρυξη

Εξωτερικό

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Τα κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Συμφωνα με αυτά, κάποιος άνθρωπος, συνήθως εύπορος οικονομικά, διαθέτει ένα μέρος η και το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων για την οικονομική ενίσχυση μαθητών και σπουδαστών. Συνήθως η έναρξη της ισχύος κάποιου κληροδοτήματος είναι μετά τον θάνατο του κληροδότη και αποτελεί μέρος της συνολικής διαθήκης του εκλιπόντος - κληροδότη. Κατά κανόνα τα ποσά που δίδονται στους σπουδαστές προκύπτουν από την εκμετάλευση των περιουσιακών στοιχείων του κληροδότη (π.χ. ενοίκια οικημάτων, χωραφιών, μετοχές σε επιχειρήσεις κ.λ.π.) Για την σωστή αξιοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων και την πιστή τήρηση των όρων και κριτηρίων επιλογής των ενισχυόμενων σπουδαστών, οι κληροδότες καθορίζουν ένα Φορέα Διαχείρησης του κληροδοτήματός τους. Συνήθως αυτοί οι φορείς διαχείρησης είναι Δημόσιοι Οργανισμοί, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μητροπόλεις, Φιλανθρωπικοί Σύλλογοι κ.λ.π. Κληροδοτήματα δίνονται για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Δημοτικό μέχρι και για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η πλειψηφία όμως από αυτά απονέμεται κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Τα περισσότερα από τα κληροδοτήματα είναι οικονομικές ενισχύσεις που δίδονται κατ' έτος για την ολοκλήρωση κάποιου κύκλου σπουδών. Ομως υπάρχουν και κληροδοτήματα που απονέμονται εφ' άπαξ υπό τη μορφή βραβείου ενόσω ο σπουδαστής εκπληρεί τις προυποθέσεις απονομής του π.χ. ο βαθμός αποφοίτησης από κάποιο κύκλο σπουδών, η εκπόνηση κάποιας εργασίας κ.λ.π. Το είδος και ο τόπος σπουδών του σπουδαστή καθορίζεται επίσης από τον κληροδότη. Πολλά από τα κληροδοτήματα απονέμονται ανεξάρτητα του είδους και του τόπου σπουδών ενώ άλλα απονέμονται πολύ συγκεκριμένα και ως προς τους δύο αυτούς παράγοντες.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος για την απονομή κάποιου κληροδοτήματος είναι ο τόπος καταγωγής, η γέννησης των σπουδαστών. Οι τόποι αυτοί είναι σηνήθως τόποι από όπου κατάγεται, γεννήθηκε η εργάσθηκε ο κληροδότης ο οποίος με το τρόπο αυτό επιθυμεί να ενισχύσει σπουδαστές των περιοχών αυτών. Για την πλειοψηφία των κληροδοτημάτων υπάρχουν σαφή κριτήρια καταγωγής. Τα κριτήρια αυτά σε πολλές περιπτώσεις έχουν κάποια σειρά προτεραιότητας. Δηλαδή εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος σπουδαστής από κάποια σηγκεκριμένη περιοχή, υπάρχει η δυνατότητα να επιλεχθεί κάποιος από κάποια άλλη περιοχή. Η άλλη αυτή περιοχή μπορεί να είναι τελείως διαφορετική της πρώτης, η μπορεί να είναι η ευρύτερη περιφέρεια στην οποία ανήκει η πρώτη.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις υποτροφίες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο, καθημερινά 8:00-15:00.