ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001, που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων σπουδών και διοίκησης των Τ.Ε.Ι. :

Το πτυχίο που χορηγείται από Τμήματα των Ανωτάτων Τ.Ε.Ι. είναι βασικός τίτλος σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης.

Τμήματα Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που διοργανώνονται σε Πανεπιστήμια εσωτερικού ή ομοταγή του εξωτερικού, με τη συμμετοχή σε αυτά μελών Ε.Π.( εκπαιδευτικού προσωπικού) ή τη διάθεση χώρων και εγκαταστάσεων.

Τμήματα Τ.Ε.Ι. τα οποία πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται από τα οικεία όργανα αξιολόγησης των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν, με εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των Π.Μ.Σ. να συνδιοργανώσουν διατμηματικά Π.Μ.Σ. με Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή ομοταγή του εξωτερικού. Οι τίτλοι σπουδών, στις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγούνται από τα Πανεπιστήμια. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής.

Σήμερα σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας οργανώνουν μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία οδηγούν, είτε στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης, είτε διδακτορικού διπλώματος. Ορισμένα προγράμματα κάνουν δεκτούς αποφοίτους όλων των Τμημάτων Α.Ε.Ι., ενώ άλλα ορίζουν συγκεκριμένα τμήματα από τα οποία πρέπει να έχουν αποφοιτήσει. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται από τους κατόχους πτυχίων σε αντικείμενα που δεν σχετίζονται με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα να υποβληθούν σε εξετάσεις ή να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα μαθήματα προπτυχιακών σπουδών του τμήματος. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. κάθε τμήμα ξεχωριστά αποφασίζει εάν θα τους δεχθεί ή όχι.  Τις περισσότερες φορές οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. εισάγονται κάτω από προϋποθέσεις (κατόπιν εξετάσεων ή παρακολούθησης μαθημάτων).

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι παρακάτω προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακού προγράμματος καλύπτουν ευρύ φάσμα προκηρύξεων που έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί. Αυτό σημαίνει ότι η επιτροπή του κάθε προγράμματος μπορεί να ορίζει άλλα προσόντα ή δικαιολογητικά ως υποχρεωτικά.

  • Βασικός τίτλος σπουδών

  • Βαθμός πτυχίου

  • Πτυχιακή εργασία

  • Γραπτές εξετάσεις

  • Συνέντευξη

  • Ξένη γλώσσα

  • Συστατικές επιστολές

  • Επαγγελματική εμπειρία

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

  • Αυτοπεριγραφική έκθεση