Γραφείο Διασύνδεσης TEI Λαμίας

 

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ»

ΕΣΠΑ 2007-2013


Το «Γραφείου Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας» είναι έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" με άξονα προτεραιότητας "Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου".


Η έναρξη υλοποίησης του Φυσικού Αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 01-01-2011 και η λήξη ορίζεται η 31-12-2013.


Οι δράσεις του  Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας είναι οι παρακάτω:

 • η Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Ατομικής και Ομαδικής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 • η Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Πληροφόρησης / Εξυπηρέτησης των σπουδαστών – τελειοφοίτων.

 • οι Δράσεις Ενημέρωσης των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • η Παροχή Υπηρεσιών σε σπουδαστές ΑμεΑ και σπουδαστές προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 • η Δικτύωση των Γραφείων Διασύνδεσης με φορείς προώθησης της απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 • η Διοργάνωση Εκδηλώσεων – Ημερίδων και έκδοση ενημερωτικών εντύπων προβολής.

 • η Εκπόνηση Ερευνών – Μελετών.

 • η Αποτελεσματική παρακολούθηση / αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των Γραφείων Διασύνδεσης.

 • η Αναβάθμιση και συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης.

 • η Στήριξη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών.

 • η Στήριξη των Υπηρεσιών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.