[ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ]

 

 


Η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ που συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αντικείμενο του έργου είναι ο καθορισμός και η θέση σε εφαρμογή ενός σύγχρονου οργανωτικού / συντονιστικού πλαισίου οριζόντιας δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η Οριζόντια Δράση συμπληρώνει και επικουρεί τις κάθετες δράσεις που αναπτύσσονται από κάθε Ίδρυμα, ενώ οι στόχοι της εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία:

  • Ανάπτυξη και επέκταση του θεσμού των Γραφείων Διασύνδεσης στα Τ.Ε.Ι.
  • Εξοικονόμηση ανθρώπινων και χρηματικών πόρων με τον από κοινού σχεδιασμό και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τα Γραφεία Διασύνδεσης.
  • Προώθηση συνεργασιών και κοινών προγραμμάτων μεταξύ των Γραφείων Διασύνδεσης.
  • Δημιουργία μηχανισμού έγκυρης και αξιόπιστης αξιολόγησης του έργου των Γραφείων Διασύνδεσης.

Συντονιστής του έργου της Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Τ.Ε.Ι. είναι το Τ.Ε..Ι Αθήνας και Επιστημονικός Υπεύθυνος ο Δρ. Σωτήρης Σούλης, καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Τα κύρια Όργανα του έργου είναι η Συντονιστική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ως μέλη οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι όλων των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ και η Εκτελεστική Γραμματεία στην οποία συμμετέχουν οι Δρ. Σωτ. Σούληςς, καθ. Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Δρ. Σόλων Αντωνίου, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά και Δρ. Γ. Παπαδουράκης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κρήτης

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2003