[ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ]

 

 

 

 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών καθορίζονται από το Β.Δ/γμα 699/71 ΦΕΚ 233 τεύχος Α΄. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Υπομηχανικού Β΄ τάξης αποκτάται αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας και επιτρέπει την μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Μετά την συμπλήρωση τετραετίας από την κτήση του πτυχίου και με προϋπηρεσία 4 ετών εκ των οποίων 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000V, αποκτούν την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Α΄τάξης.

Παρακάτω δίνεται συνοπτικά το Β.Δ/γμα 699/71 ΦΕΚ 233 τεύχος Α΄. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Β.Δ.699-Φ.Ε.Κ. 233/17.11.71 τεύχος πρώτον)

Άρθρον 1

1. Εις τους Ηλεκτρολόγους Υπομηχανικούς πτυχιούχους Τεχνικών σχολών, χορηγείται άμα τη κτίσει του πτυχίου, άνευ εξετάσεων, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου β' τάξεως, παρέχουσα το δικαίωμα μελέτης ,εκτελέσεως ως και επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ως κάτωθι:

Α' Ειδικότης ισχύος μέχρις 75 KW 766/72 Φ.Ε.Κ. 223Α/12-12-72

Γ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 75 KW 766/72 Φ.Ε.Κ. 223Α/12-12-72

ΣΤ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 250 KW 766/72 Φ.Ε.Κ. 223Α/12-12-72

2. Εις τους πτυχιούχους των εν τη προηγουμένη παραγράφω σχολών, κατόπιν τετραετούς, μετά την απόκτησιν του πτυχίου, υπηρεσίας εις ηλεκτρικάς εγκαταστάσεις εξ ης ενός τουλάχιστον έτους εις εγκαταστάσεις τάσεως ρεύματος άνω των 1000V, ειδικότητος Γ' ή ΣΤ' χορηγείται άνευ εξετάσεως άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου α' τάξεως παρέχουσα τα δικαιώματα:

α) Μελέτης και εκτελέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι: Α' Ειδικότης ισχύος μέχρις 150 KW

Γ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 150 KW

Δ' Ειδικότης 1ης κατηγορίας

ΣΤ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 400 KW και οιασδήποτε ισχύος δια τάσιν μέχρι 1000 V. β) Επιβλέψεως και συντηρήσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ως κάτωθι: Α' Ειδικότης ισχύος απεριόριστος

Α' Ειδικότης ισχύος μέχρις 300 KW

Δ' Ειδικότης 1ης κατηγορίας

ΣΤ' Ειδικότης ισχύος μέχρις 600 KW και οιασδήποτε ισχύος δια τάσιν μέχρι 1000 V. 3. Αι ως άνω Α' ,Γ' ,Δ' και ΣΤ' Ειδικότητες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθορίζονται δια του από 14/25 (Φ.Ε.Κ. 429 Α') Β. Διατάγματος «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως» του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Β. Διατάγματος «περί διαιρέσεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότης και κατηγορίας.»

Άρθρον 2

1. Αι κατά το άρθρον 1 του παρόντος άδειαι χορηγούνται υπό της Διευθύνσεως Βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας. ο δε τύπος αυτών εγκρίνεται δι' αποφάσεως του επί της Εθνικής Οικονομίας Υπουργού.

2. Δια την χορήγησιν των εν λόγω αδειών, απαιτείται η υποβολή:

α) Πιστοποιητικού σπουδών

β) Πιστοποιητικού γεννήσεως

γ) Πιστοποιητικού υπηρεσίας, δια την άδειαν α' τάξεως

δ) Δύο προσφάτων φωτογραφιών.

3.Τα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον να είναι θεωρημένα δια την ακρίβειαν του περιεχομένου υπό του Επόπτου Εργασίας και εν ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Εν αδυναμία των ως είρηται Αρχών, η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει δι' ετέρου κατά την αιτιολογημένην κρίσιν της τρόπους εις την διερεύνησιν της ακρίβειας του περιεχομένου των Πιστοποιητικών. Άρθρον 3

Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα μήνα από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Εις τον Υμέτερον επί της Εθνικής Οικονομίας Αναπληρωτήν Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.

Εν Αθήναις τη 10 Νοεμβρίου 1971

 

 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012