[ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ]

 

 

 

 

 

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας & Δ.Φ.Π. απορρέουν από τα Π.Δ. 1102/80 και Π.Δ. 109/89. Σύμφωνα με τα δύο αυτά Π.Δ. οι απόφοιτοι του Τμήματός μας μπορούν να απασχοληθούν:

Σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες κοινοπραξίες καθώς και σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας δασικών προϊόντων.

Σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε εργασίες φυτωρίων και αστικού πρασίνου.

Σε οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ. όπως Ο.Γ.Α., Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΠΑΣΕΓΕΣ, κλπ, σε εργασίες που έχουν σχέση με το αντικείμενό τους.

Στη Δασική Υπηρεσία( Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών )

Εκτός από τα παραπάνω οι Τεχνολόγοι Δασοπονίας μπορούν να εργαστούν ως Ιδιώτες:

Στην εκπόνηση, επίβλεψη δασικών μελετών.

Ως εργολήπτες δασοτεχνικών έργων (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Δασών)

Ως εργολήπτες Έργων Πρασίνου (το εργοληπτικό πτυχίο εκδίδεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. μετά από εγγραφή στα Μητρώα εμπειρίας κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) και στα Μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ).

 

 

 

ΤΕΙ Λαμίας - Copyright 2012